پرسشنامه خودکارآمدی ریگس  و دیگران (1994).

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 1

سوالات:10

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5