دانلود ترجمه مقاله مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی-الزویز 2018

18,000 تومان

افزایش بازشناسی سهم سازمان هایی با اهداف اجتماعی (SPO) به رفاه اقتصادی و اجتماعی، توجه برنامه ریز اقتصادی، متخصص و سیاسی را در کارآفرینی اجتماعی (SE) و تاثیر حاصل بر خلق ارزش اجتماعی را تغذیه می کند (Bacq و Janssen، 2011؛ Lurtz و Kreutzer، 2017). ادبیات مربوط به خلق ارزش اجتماعی که باعث کارآفرینی اجتماعی می شود، درحال رشد می باشد. با اینحال شمولیت گسترده SE که در حال حاضر تمام فعالیت ها را با برخی از مولفه های خلق ارزش اجتماعی تطبیق می دهد، چالش هایی را برای تعیین حدود مرزهای مفهومی ساختارها ایجاد می کند (Leadbeater و Goss، 1998؛ Shaw و Carter، 2007).