دانلود ترجمه مقاله نفوذ خارجی، رقابت، و ریسک اعتباری در بانکداری – الزویر ۲۰۱۹

20,000 تومان

این مقاله در ادامه ی مطالب پیشین بیان شده است که به بررسی روابط ثبات – بانک های خارجی و روابط رقابت- ثبات در بانکداری می پردازد و از طریق نمونه گیری در ۲۰۶ کشور در دوره ی زمانی ۱۹۶۰- ۲۰۱۵ بدست امده است. یافته های تجربی نشان می دهند که روابط پیچیده ای که میان نفوذ بانک های خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری وجود دارد، بستگی به سنجش رقابت و نفوذ بانک های خارجی و وضعیت درآمد کشور دارد.