دانلود ترجمه مقاله ویژگیهای سه گانه تاریک و وابستگی رابطه عاطفی، همیاری و کنترل – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

ماکیاولیانیسم پاسخ سازنده فعال یا غیرفعال کمتری نسبت به رفتارهای مخرب (یا بالقوه مخرب) همسر و همچینن پاسخ مخرب فعال کمتری را پیش بینی کرد. روانپریشی اولیه رفتار مخرب فعال یا غیرفعال بیشتری را پیش بینی کرد، در حالیکه روانپریشی ثانویه پاسخ سازنده فعال کمتری را پیش بینی کرد. برای پژوهش 3، زنان (N=240) مقیاس صفات تیره شخصیتی و مقیاس کنترل خشونت…