دانلود ترجمه مقاله روش داده کاوی مبتنی بر دیدگاه ریزنگری برای تشخیص وضعیت کهنگی کویل های گرمایشی – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

اول، به دست آوردن جریان های فرایند خاصی که مراحل دستورالعمل ها را شامل می شود؛ دوم، تجزیه و تحلیل مناطق محلی مربوط به هر کدام از جریان های فرآیند ؛ سوم، ضبط مقادیر حساسیت و اطلاعات مربوط به تنظیمات مرتبط با جریانهای فرآیند خاص؛ چهارم، تولید یک ویژگی محلی در یک فاصله زمانی که …