دانلود ترجمه مقاله انقباض غده ی هیپوفیزدرناهنجاری دوقطبی – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

ناهنجاری دوقطبی(بی دی) یک ناهنجاری زیست شناسی عصبی است که باتغییربخش های مانیک/هیپومانیک باحالت های افسردگی ازفازهای سرخوشی تمیزداده می گردد.دردودهه ی اخیر،تعدادی ازمطالعات تصویرسازی تشدیدمغناطیسی (ام ارآی) ،زیرلایه های زیست شناسی عصبی بی دی راموردپژوهش قراردادندتانشانگرهای زیست شناسی عصبی مهم رادراین بیماری ناتوان کننده تعریف کنند