دانلود ترجمه مقاله تنوع دانش در روانشناسی انسانی – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

نتیجه گیری: کشف موقعیت های جدید کسب تجربه و شواهد از محیط های دانشگاهی در طول دهه های متمادی در زیرمجموعه های مختلف علوم شناختی نشان می دهد که جامعه علم روانشناسی فیزیکی دیگر نمی تواند نقش غیرقابل انکار فرهنگ را در شکل دهی درک، تفکر و عمل انسان نادیده بگیرد. برای فهم و ارائه تنوع روانشناسی فیزیکی انسان، این مجموعه باید تحت یک انتقال چشمگیر مفهومی و فرهنگی قرار بگیرد تا از قید های روش نظریه محور رهایی یافته و به هدف نهایی خود به عنوان یک مجموعه علمی و فهم عمیق رفتار انسانی از قوانین جهان در پیچیدگی فرهنگی دست یابد.