دانلود ترجمه مقاله غربالگری افسردگی در بیماران جراحی قلب – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

با وجود اینکه میزان پاسخ میان بیماران گزینشی رضایت بخش بود(۶۴%)،پاسخ کلی ۴۵% بود و میزان پاسخ در میان بیماران فوری پایین بود.(۱۵%).ممکن است توصیفات زیادی در این مورد وجود داشته باشد.ممکن است بیماران فوری زمان یا انرژی برای پر کردن پرسشنامه نداشته باشند با ممکن است پرستاران بخش زمانی برای پخش کردن پرسشنامه نداشته باشند.یک راه برای بهبود میزان پاسخ دهی میتواند شامل کردن پرسشنامه یPHQ9 در یک مصاحبه ی پذیرش قبل از عمل باشد.میزان غربالگری افسردگی مثبت ۱۵% بود، که تاحدودی پایین تر از مطالعات دیگر گزارش شده است که فرکانس افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی ۲۰ تا ۴۵ درصد است. [۱۵,۱۹]اما در راستای سایر مطالعات اپیدمیولوژیک افسردگی عمده در میان بیماران جراحی قلب بالاتر بود