دانلود ترجمه مقاله طراحی و استفاده از منابع آموزشی برای معلمان و مربیان تربیت معلم – الزویر ۲۰۱۹

21,000 تومان

ما دو سوال تحقیق داشتیم: یکی درباره اسناد ارائه شده توسط رز به عنوان معلم، همراه با کار مستندسازی او با منابع کیت چرتکه؛ و دیگری در مورد مدارکی که رز به عنوان استاد تربیت معلم تدوین کرده بود، همراه کار مستندسازی او با منابع چرتکه چینی در مسیر آموزشی مدرسه. این دو پرسش، به سه هدف این مقاله مربوط بودد: بررسی تعاملات بین معلم یا استاد تربیت و منابع؛ نشان دادن کاربرد DAD؛ و بررسی نقش احتمالی DAD در ارگونومی برنامه تحصیلی.