دانلود ترجمه مقاله مفهوم نابرابری سلامت از یک مطالعه کیفی تجربیات ناشی از فقر در اسکاتلند – الزویر ۲۰۱۹

19,000 تومان

انگ مبتنی بر فقر یک عامل تعیین کننده مهم نابرابری های سلامت می باشد، هرچند دانش اندکی درمورد این موضوع از دیدگاه اسکاتلندی وجود دارد. نظرات مشارکت کنندگان در این مطالعه بازتاب کننده اشکال متعددی از انگ مبتنی بر فقر است که در سطوح مختلف ساختاری، اجتماعی و فردی اعمال می شوند. انگ ساختاری در توصیف مشارکت کنندگان از نحوه به تصویر کشیده شدن فقر در رسانه ها و در تجربیاتشان از سیستم های امنیت اجتماعی مشهود بود