دانلود ترجمه مقاله توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمانی (GIS) یکپارچه با شبکه هوشمند– الزویر ۲۰۱۸

26,000 تومان

امروزه بخش برق در بسیاری از کشورها از طریق ایجاد شبکه های هوشمند تحت تاثیر تغییرات مهم قرار گرفته است (حسین زاده و همکاران 2016). معرفی یک شبکه هوشمند منجر به ایجاد تعاملات متقابل میان سرویس دهنده های آب و برق و مشتریان آنها می شود که از طریق سیستم های توزیع به هم متصل می شوند. اثربخشی این بخش ها برای رشد پایدار در بخش برق و اقتصاد ضروری است ( سیلوا و همکاران2014).