دانلود ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافی باز در اختلالات اسید باز – NEJM 2018

16,000 تومان

اضافه باز استاندارد یک ساختار مفید برای ارزیابی اختلالات اسید- باز است. اضافه باز استاندارد به راحتی از طریق اکثر آزمایشات گاز خون در دسترس است، و چهار محاسبه Paco2 و اضافه باز استاندارد که برای ارزیابی واکنش ثانویه در اختلالات اسید باز مورد استفاده قرار می گیرد، یبرای به خاطر سپردن و از لحاظ عملکردی ساده تر از از محاسبات در روش فیزیولوژیکی است. قابلیت استفاده روش اضافه باز استاندارد در ارزیابی اسید-باز در هنگام ترکیب با شکاف آنیون بهبود می یابد. اضافه باز استاندارد ممکن است در ارزیابی اولیه و پیش آگهی افراد دارای بیماری حاد نقش داشته باشد.