دانلود ترجمه مقاله شیر گاو و عملکرد ایمنی در دستگاه تنفسی – Frontiersin 2018

21,000 تومان

شواهد همه گیر شناسی فعلی نشان می دهد که استفاده از شیر گاو باعث شکل گیری حفاظت نسبت به آلرژی ها و آسم و عفونت در دستگاه تنفسی می شود. در این مرور، ما مکانیزم های احتمالی را که شیر گاو و بخش های مختلف آن می توانند تاثیرات ایمنی را ایجاد کنند ، بررسی کردیم. IgG موجود در شیر گاو می تواند به پاتوژن های باکتریایی و ویروسی متصل شود، فاگوسیت ها را تقویت کند و پاتوژن ها را خنثی کند.