دانلود ترجمه مقاله هوش هیجانی و تصمیم گیری مالی: آیا ما در حال صحبت درباره تغییر الگویی هستیم یا تغییر در روش ها؟ – الزویر ۲۰۱۸

58,000 تومان

مبحث تصمیم گیری، بسیاری از دانشگاهیان و حرفه ای ها از چند رشته مثل اقتصاد، روانشناسی، علوم اجتماعی، مدیریت، و تئوری سازمانی را جذب کرده است. آن برای نشان دادن این است که تصمیم گیری به مراتب یک فرآیند پیچیده است که دامنه وسیعی از الگوهای واقعی زندگی را که از دیدگاه های مختلف دیده می-شود را بسته به حوزه مورد علاقه پوشش می دهد (Lerner, Li, Valdesolo & Kassam, 2015).