دانلود ترجمه مقاله خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت های فلورید پلی وینلیدن با نانوله کربنی جهت گرفته مغناطیسی – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

نتایج نشان میدهد که رسانندگی حرارتی کامپوزیت های mCNT-PVDF مرتبط با ناهمسانگردی مقاومت حرارت mCNT بوده و میتواند با کنترل جهت mCNT بهبود یابد. رسانندگی حرارتی کامپوزیت mCNT-PVDF همردیف شده قائم 62 درصد بالاتر از مورد همردیف نشده است. بعلاوه، کامپوزیت همردیف شده نشان دهنده استحکام مکانیکی عالی و قابلیت تبادل حرارتی است که آن را یک ماده بالقوه برای استفاده در صنعت تبادل حرارتی می سازد.