دانلود ترجمه مقاله اثرات محیط سازمانی بر پروژه های مشارکت دولتی-خصوصی – الزویر ۲۰۱۷

23,000 تومان

در حالی که این مطالعه بر روی ظهور و تقویت محیط سازمانی برای اتخاذ P3 در یک مجموعه مشخص تمرکز داشته است، نقش حسابداری، بخصوص مسائل مربوط به VFMS که مطالعه حسابداری P3 را راه اندازی می‌کند تمرکز کرده است و عملکرد با توجه به ماهیت و مقیاس تصمیم گیری انجام شده و تاثیر آنها بر پایداری مالی در درازمدت مورد ارزیابی قرار گرفت. در حالی که ما ارزش بیشتر گزارش شده VFM را از یک پروژه P3 به پروژه P3 دیگر مشاهده کردیم، ما بایستی با پرسش بهره برداری حسابداری مواجه شویم که مستلزم تضمین حسابداری مناسب و حفظ ذینفع عمومی است.