دانلود ترجمه مقاله مدیریت توجه کارمندان و برندینگ داخلی – الزویر ۲۰۱۷

20,000 تومان

در وهله نخست، استفاده از طرح تحقیقاتی مقطعی به طور رسمی نمی تواند علیت را مورد آزمون قرار داده، و تکبه بر گزارشات خوداظهاری منجر به بروز خطر تورّش روش رایج می گردد (هیر و همکاران، ۲۰۱۰). در آینده، محققان ممکن از طرح های تحقیقاتی طولی و داده های عینی برای تایید علیت، و یک مجموعه داده های دوتایی (یا چند سطحی) برای از بین بردن تورّش روش رایج استفاده نمایند. در وهله دوم، ما عوامل خاص فرهنگی را که ممکن است به صورت بالقوه بر فرآیندهای برندسازی داخلی تاثیر بگذارند (مایلز و مانگولد، ۲۰۰۵)، کنترل ننمودیم.