دانلود ترجمه مقاله انتقال بین المللی فناوری بین دانشگاه ها – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

دانشگاه ها، هم در کشورهای نوظهور و هم در کشورهای در حال توسعه، بازیگران اصلی در سیستم های نوآوری هستند و برای کمک به توسعه اجتماعی-اقتصادی مناطق و کشورها، به روش های مختلف در انتقال تکنولوژی شرکت می کنند. همکاری‌های صنعت و دانشگاه در زمینه انتقال تکنولوژی، چه بین‌المللی باشد چه نباشد، یک راه تثبیت شده برای دانشگاه ها جهت ترویج نوآوری تشکیل می دهد. نشریات مشترک و داده های کاربردی ثبت امتیاز…