دانلود ترجمه مقاله مدل های تجارت اداری انتقال فناوری دانشگاه – الزویر ۲۰۱۸

23,000 تومان

این مقاله به طور قیاسی انتقال تکنولوژی دانشگاه را با اتخاذ یک مدل کسب وکار بررسی کرده و بر این اساس، با تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی جمع آوری شده در مجموعه داده های جغرافیایی ۶۰ دانشگاه ایالات متحده در طول دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲، چهار نوع مدل کسب وکار انتقال تکنولوژی را شناسایی کرده است. با تجزیه و تحلیل تفاوت ها در خروجی های انتقال تکنولوژی، با استفاده از معیارهای مشابهی و ابتکارات استراتژیکی که اتخاذ شده‌اند، …