دانلود ترجمه مقاله آیا ارزش گذاری وابسته به حالت ، انطباقی تر از قواعد ساده تر است؟ – الزویر 2018

10,000 تومان

گرچه رفتار خیلی حیوانی را می توان به عنوان عقلایی درک کرد، به تعبیری ساختن بهترین پاسخ در همه شرایط، اما برخی انحرافات نظام مند از عقلانیت مشاهده شده است. برای مثال، مارش و همکاران(2004) برای سارها دومنبع غذایی بالقوه ارائه کردند، یکی که غذا در طول زمان های دشوار ارائه کرده بود، وقتی پرنده ها با وزن کم نگه داشته شده بودند، در حالی که دیگری غذا را در طول زمانهای خوب ارائه کرده بودند وقتی پرنده ها خوب تغذیه شدند.