دانلود ترجمه مقاله” شروع یک بازی جدید”: تجارت الکترونیک در بین المللی کردنSMEs

21,000 تومان

به طور کلی، رویکرد مطالعه موردی می تواند نتایج با سطح اعتبار بالا را نتیجه دهد که از آن می توان کلیات را ترسیم کرد. دامنه محدود این مطالعه – بررسی یک مورد از یک کشور- تعمیم گسترده ای را مجاز نمی داند.

با این حال، فرضیه هایی که در این مطالعه پیشنهاد می شوند، می توانند به فرضیه های قابل آزمایش تبدیل شوند. این فرضیه ها را می توان در مطالعات آینده بررسی کرد. در تحقیقات بازاریابی بین المللی در مورد چگونگی یادگیری دیجیتالی و بهره برداری از تجزیه و تحلیل بازاریابی فرآیندهای بین المللی سازی، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.