دانلود ترجمه مقاله رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران – امرالد ۲۰۱۹

19,000 تومان

 نقش میانجی سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری:این مطالعه محدودیت هایی دارد که می بایست در نظر گرفته شوند. اول، طرح مقطعی این مطالعه سبب می شود تا ترسیم نتیجه گیری ها درباره علیت دشوار باشد. علی رغم این حقیقت که مدل مطالعه براساس نظریه و تحقیق تجربی فعلی توسعه داده شده است، مطالعاتی که از طرح های تجربی استفاده می کنند برای تست علیت مورد نیاز هستند. محدودیت دوم به تعصب روش مشترک مربوط می شود. این مطالعه سعی داشت تا این محدودیت را با دربرگیری داده های حاصل از چندین منبع کاهش دهد ( رهبری تحول گرا، OSC و تعامل کاری توسط کارکنان امتیازدهی شده بودند، در حالی که رفتارهای مشتری محور توسط ناظران امتیازدهی شده است).