دانلود ترجمه مقاله استرس شغلی و سندرم فرسودگی شغلی میان کارکنان قسمت مراقبت های بهداشتی بحرانی – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

اکثریت پرستاران و تکنسین های مراقبت های بهداشتی در بخش مراقبت های ویژه و بخش مراقبت های ویژه(ICU) در بیمارستان دانشگاه الکساندر سطح بالای خستگی روحی ناشی از سندرم فرسودگی شغلی را گزارش نمودند. استرس های شغلی بالقوه به طور معناداری با سندرم فرسودگی شغلی ، بهره گیری کم از مهارت ها، درگیری درون گروهی، تغییر در حجم کار و نارضایتی شغلی ارتباط داشتند. این مطالعه به این نتیجه رسیده است که کاهش درگیری های درون گروهی، بهبود عدم بهره گیری از مهارت ها و افزایش رضایت شغلی برای کاهش سندرم فرسودگی شغلی در میان مراقبت های ویژه ضروری هستند.