دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر کارتون های آموزشی بر روی کودکان – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

این مطالعه، شواهد جامعی ارائه می دهد که در معرض برنامه کودک تولید شده تانزانیایی Akili و Meقرار داشتند و کودکان را آماده رفتن به مدرسه می کند. کودکانی که Akili و Me را تماشا کردند، همانطور که دارای توانایی شناخت و نامیدن شخصیت ها بودند و فراتر از عوامل مرتبط با موفقیت مانند دانش موجود و بلوغ بیشتر، محتوای آموزشی با ارزش و مهمی را نیز کسب نمودند.