دانلود ترجمه مقاله شش سیگمای ناب برای بهینه سازی درمان تزریقی : استفاده بیمارستانی تفکر ناب برای بهبود مدیریت انسداد – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

ابزارهای دسترسی به رگ مرکزی (CVAD)، مسدود کننده سونداژ هستند، که از 3 تا 79 درصد می باشند. شکل گیری تروما روی یک CVAD، فرایند فیزیولوژیک طبیعی در پاسخ به ورود ماده خارجی به بدن است. بلافاصله پس از ورود سونداژ درون وریدی (IV)، سلولها به سطح چسبیده و پوشش فیبری را تشکیل می دهد. این پاسخ بدن بلافاصله پس از ورود شکل گرفته و ممکن است در اطراف و درون سوند در هر زمان در حین فرایند درمان Iv شکل بگیرد.