دانلود ترجمه مقاله رویکرد تئوری بازی برای کاهش ریسک زیست محیطی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

مسائل مربوط به ریسک زیست محیطی و ایمنی، ملاحظات مهمی در صنعت شیمیایی هستند. هدف مدیریت ریسک زیست محیطی، تعیین تعادل کارآمد و مؤثر بین هزینه ها و مزایای دوره مشخص اقدام است، و امکان انتخاب برنامه مدیریت ریسک مناسب را برای مدیران فراهم می کند. مدیریت ریسک کلی براساس سه پرسش اساسی ارائه شده توسط Haimes (1991) است:…