دانلود ترجمه مقاله رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه نامنظم – الزویر ۲۰۱۸

23,000 تومان

در این مطالعه، سه نوع ساختمان، در الگوهایی با نام SPEAR، ICONS و یک ساختمان مدرسه ای به عنوان مدل ساخته شده در ترکیه، بررسی گشتند و زمین لرزه های اصلی و پس لرزه های ثبت شده از حرکات زمین به مقدار Mw 9.0 11در زلزله ای در ماه مارس سال ۲۰۱۱ درمنطقه توخوکو روی این الگوها موردارزیابی قرار گرفتند . هر ساختمان با بی نظمی ساختاری بالا در طرح یا ارتفاع مشخص می شود.