دانلود ترجمه مقاله شیوه های حسابداری مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط – الزویر ۲۰۱۷

14,000 تومان

نتایج ارایه شده در جدول ۵ نشان می‌ دهد که اکثریت SME ها در مالزی هنوز MAP های سنتی را اعمال می نمایند. بنابراین این یافته‌ ها از مطالعه سامکیو، لیو، و مکلارن (۲۰۱۲) پشتیبانی می کنند که در یک کشور در حال توسعه که تایلند باشد انجام پذیرفت. مطالعه حاضر نتیجه‌ گیری می نماید که استفاده از MAP های پیشرفته در کشورهای در حال توسعه هنوز بسیار اندک است، که احتمالا به دلیل فقدان دانش در مورد مزایای MAP ها در کسب ‌و کارها می باشد. این یافته همچنین از مفهوم پیشنهادی داویلا و فاستر (۲۰۰۵ ، ۲۰۰۷) حمایت می ‌کند که نشان می دهد که…