دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر کارایی – الزویر ۲۰۱۷

17,000 تومان

یافته های به دست آمده از برآورد مدل های ساختاری به پیاده سازی مدل فرهنگ سازمانی و آموزش مهارت های نرم کمک می کند. این نظریه یادگیری در زمینه محیط کسب و کار بر اساس آیتم های انتخاب شده و مدل مفروض ساختاری است. در این مطالعه از دو مرحله تجزیه و تحلیل شامل تجزیه و تحلیل دو مرحله ایمدل معادلات ساختاری استفاده شد.