دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۷

23,000 تومان

نتیجه گیری مراجع قبل نشان داده اند که مالکیت نهادی بالاتر مرتبط با کیفیت بهتر درآمد ها است و شواهد صرفا محدود به آمریکا شده اند. در این مقاله، ما به بررسی این رابطه در یک نمونه گسترده تر پرداخته ایم. ما یک رابطه مثبت را بین مالکیت نهادی استراتژیک و کیفیت درآمد ها در ۴۱ کشور در نظر گرفته ایم. همچنین ما دریافته ایم که این رابطه در کشور های دارای حمایت قدرتمند از سرمایه گذار بیشتر است. نتایج ما نشان می دهند که افزایش انحراف استاندارد در مالکیت نهادی مرتبط با افزایش %۶٫۱ در کیفیت درآمد ها در کشور های دارای حمایت بالا از سوی سرمایه گذار است، در حالی که افزایش مشابه در مالکیت نهادی مرتبط با افزایش %۱٫۴ در کیفیت در آمد ها در کشور های دارای حمایت کم از سرمایه گذار است.