پرسشنامه اعتماد سازمانی

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:4

سوالات:16

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5