پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی بر اساس مدل کوولسکی(2008)

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:7

سوالات:30

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:9