دانلود مقاله ترجمه شده ناظر کنترل ولتاژ DC-Link مبدل های سه فاز – IEEE 2018

18,000 تومان

در این مقاله، یک استراتژی ساده کنترل ولتاژ لینک DC مبتنی بر ESO برای مبدل AC / DC سه فاز پیشنهاد شده است. با استراتژی کنترل پیشنهادی، از سنسورهای اضافی برای بهبود پاسخ دینامیک سیستم تحت اغتشاش جلوگیری شده بود، که برای “plug and play” و گسترش ماژول ها و ریزشبکه های UPS مناسب بود. کنترل کننده ولتاژ لینک DC مبتنی بر ESO پیشنهاد شده، می تواند همان اثر را در کاهش تغییرات ولتاژ لینک DC با کنترل پیش فرض مبتنی بر سنسور داشته باشد، اما دارای اثر بهتری در کاهش زمان نشست می باشد. مقاومت کنترل کننده در آزمایش به خوبی بررسی شده است. نتایج تجربی اثربخشی استراتژی کنترل پیشنهادی را نشان دادند.