پرسشنامه بلوغ حرفه ای

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:13

سوالات:61

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:9