دانلود ترجمه مقاله مطالعه تجربی سازگاری در تغییر سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

مقاله فعلی بر اساس داده های مقطعی می باشد، و چون آنها از فرضیه و نه یافته های تجربی استنباط می شوند، روابط عادی بایدبا دقت تفسیر شوند. تحقیق طولی اضافی برای تایید کردن مسیر رابطه ی بین مدیریت مشارکتی و تعهد موثر برای تغییر مورد نیاز می باشد. بعلاوه، استفاده از داده های خود گزارش شده از یک نظرسنجی واحد، نگرانی از طرفداری شیوه ی متداول را بوجود می آورد. اگرچه مقیاس های قبل از آن برای کاهش این خطر اتخاذ شدند و آزمایش فاکتور واحد هرمن یک راه حل چندفاکتوری را بوجودآورد، از این خطر نمی توان جلوگیری کرد.