دانلود ترجمه مقاله عملی ساختن تئوری مدیریت خطا :یادگیری و عدم یادگیری برای مدیریت خطاهای عملکرد در ساخت – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله عملی ساختن تئوری مدیریت خطا :یادگیری و عدم یادگیری برای مدیریت خطاهای عملکرد در ساخت – الزویر ۲۰۱۸:یک شخص محتاط دشواری های اینده را پیش بینی میکند و برای انها اماده میشود.اما فردی که محتاط نیست کورکورانه پیش میرود و از عواقب ان رنج می برد.در ساخت،خطاها اثری منفی روی کیفیت و عملکرد ایمنی پروژه ها دارند.)لاو و همکاران.سال۲۰۰۴()وان برو گ و هنکاران در سال ۲۰۱۳) برای مثال فقدان افراد متخصص و کیفیت بالا،اغلب از منحرف شدن از یک استاندارد یا پروتکل صورت میگیرد