دانلود ترجمه مقاله توصیه های مبتنی بر شواهد برای نظارت بر عملکرد کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

با استفاده از شواهد تئوری و تجربی، ما پنج توصیه برای به حداکثر رساندن اثرات مثبت و به حداقل رساندن اثرات منفی EPM ارائه می دهیم: 1) صریح بودن با کارکنان در مورد استفاده از EPM، 2) نظارت بر تمام واکنش های احتمالی کارکنان، ( 3) استفاده از EPM برای یادگیری و توسعه به جای بازدارندگی، 4) محدود کردن EPM تنها به رفتارهای مرتبط با کار و (5) در نظر گرفتن ساختار سازمانی در هنگام اجرای یک سیستم EPM.