پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ-34)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:34

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5