پرسشنامۀ خود توصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران(1996) (فرم كوتاه)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:10

سوالات:37

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5