پرسشنامه خود پنداره

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:6

سوالات:48

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:11

 مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)

 فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)