پرسشنامه یادگیری خود جهت دهی( چنگ و همکاران ؛2010)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:4

سوالات:20

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5

15% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9