دانلود ترجمه مقاله مفهوم گردشگری هوشمند در زمینه خدمات اطلاعات گردشگری – الزویر ۲۰۱۷

18,000 تومان

این مقاله، ویژگی های خدمات اطلاعات گردشگری سنتی و موارد موجود در گردشگری هوشمند را مقایسه می کند. براساس مفاهیم، توصیه های ارائه شده است، و جهات پژوهشی / صنعتی آینده توضیح داده می شود. در مورد بازار گردشگری چین، گردشگری هوشمند، جهت جدیدی را نشان می دهد، که به تأثیر قابل توجه بر مقاصد گردشگری، شرکت ها و همچنین خود گردشگران اشاره دارد.