پرسشنامه سطح سواد والدین دانش آموز(فرم معلم)

6,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 1

سوالات:20

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+