دانلود ترجمه مقاله مدل ریاضی قلب انسان شامل تاثیرات انقباض‌پذیری قلب منطبق با تغییر ضربان قلب – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

نتایج نشان داد هردو قسمت بطنی و دهلیزی مدل کل قلب به شکلی مستدل می‌توانند انقباض‌پذیری خود را با تغییرات ضربان قلب متغیر نشان دهند، و مدل کل قلب می‌تواند ویژگی‌های عمده قلب انسان را نشان دهد. نتایج مطالعاتِ تغییرِ پارامترها همبستگیِ بین پارامترها را در مدل کل قلب و عملکردهای هر محفظه (شامل حداکثر فشار و حجم ضربه) نشان داد. این نتایج برای کمک به کاربران برای تعدیل پارامترها در برنامه‌های کاربردی خاص مفید خواهند بود.