دانلود ترجمه مقاله سهم شخصیت و هوش هیجانی در انعطاف پذیری – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

دو مطالعه به بررسی ارتباط انعطاف‌پذیری حاصله از RSYA و ارزیابی شده توسط RVI، چهار معیار مختلف صفات شخصیتی و صفات EI با دو نمونه‌ که شامل دانشجویان و کارکنان ایتالیایی بود، پرداختند. همان طور که انتظار می‌رفت، اکثر عوامل شخصیتی ارزیابی شده توسط هر یک از این پرسشنامه‌ها دارای ارتباط معناداری با انعطاف‌پذیری خودسنجی بودند، که هر کدام از این عوامل از چهار مقیاس شخصیتی که با RVI و همچنین ۳ عامل انعطاف‌پذیری، هبستگی داشتند. با اینکه الگوهای ضرایب به طور کلی برای هر دوی دانشجویان و کارکنان، مشابه بودند،