دانلود ترجمه مقاله اثر رسانه های اجتماعی بر کارکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷

18,000 تومان

نتایج این تحقیق مفاهیم عملی را ارائه می دهد. از لحاظ مشارکت عملی، این تحقیق بینشی را برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) و به خصوص هتل / مالک / مدیران فراهم می کند که با استفاده از رسانه های اجتماعی منتخب، شبکه های آنها را بطور مثبت بهبود می بخشد و عملکرد کسب و کار آنها را افزایش می دهد. دسترسی به شبکه های اجتماعی آنلاین و اینترنت به معنی استفاده کامل از منابع نیست. شرکت ها نیاز دارند تا قابلیت های بازاریابی، برند سازی و نوآوری را برای به کارگیری بیشتر رسانه های اجتماعی توسعه دهند.