دانلود ترجمه مقاله طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مشتقات گلوتامیک اسید به عنوان عوامل ضد اکساینده و ضد التهاب – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

یک سری از مشتقات اسید گلوتامیک به دلیل فعالیت و پایداری ضد اکساینده آنها مورد سنتز و ارزیابی قرار گرفتند. چندتا از مشتقات محکم و پایدار گلوتامیک اسید را یافتیم. در میان آنها، ترکیب 12b در محیط آزمایشگاهی، فعالیت، پایداری شیمیایی و سمیت سلولی خوبی نشان داد. یک نمونه اولیه ترکیبات 12b در خطوط سلولی RAW 264.7 تحریک شده LPS و در یک مدل ماهی زبرافیش ، اثر ضدالتهابی نشان داد.