دانلود ترجمه مقاله قیمت گذاری بر اساس ارزش و تعصبات شناختی – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

یمت گذاری مبتنی بر ارزش ، عموماً یک عمل برتر محسوب می شود که به شرکت ها اجازه می دهد از طریق ایجاد ارزش مشتری ، یک مزیت رقابتی را بدست آورند و بخشی از آن ارزش را به صورت سود بدست آورند. با وجود این مزایا ، شیوه های قیمت گذاری که بر قیمت گذاری مبتنی بر ارزش تأکید می کند ، در بازارهای تجاری به طور گسترده استفاده نمی شود. این مرور کلی نشان می دهد که این پارادوکس قیمت گذاری مبتنی بر ارزش تا حدودی ناشی از چالش های …