پرسشنامه استاندارد نیازهای آموزشی

پرسشنامه استاندارد نیازهای آموزشی

پرسشنامه استاندارد نیازهای آموزشی توسط محقق در سال 1395 طراحی شده است و دارای 30 سوال در 3 بعد(نيازهاي دانشي؛ نيازهاي مهارتي،نيازهاي نگرشي)می باشد.هدف از طراحی ارزیابی نیازهاسی اموزشی در سازمان می باشد.الفای کرونباخ به دست امده86/. می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
واژه نیازابتدا در اوایل دهه 1930 در مباحث روان شناسی به کار گرفته شد و منظور از آن متغیر انگیزاننده بود که باعث رفتار خاصی در فرد می شد. به تعبیر دیگر نیاز عبارت بود از یک خواست که باعث رها شدن انرژی می گردید و نیرویی ایجاد می کرد که برای نیل به هدف خاصی، رفتار ویژه ای را موجب می شود.
نیازهای آموزشی را در مقابل نیازهای روان شناختی قرار می دهد ، تابا (1962) نیازهای آموزشی را نیازهایی می داند که منعکس کننده تقاضاهای آموزشی و یا هدف های آموزشی باشد. به عبارتی این دسته از نیازها، ضرورت و اهمیت آموزش های معینی را گوشزد می کنند.
بنابراین در زمینه آموزش و یادگیری ، نیاز بر حسب ویژگی ها ، تواناییها و یا دانش و نگرش هایی تعریف می شود ، که لازم است یادگیرنده و یا گروهی از یادگیرندگان از آن برخوردار باشند؛ ولی در حال حاضر فاقد آن هستند.شایان ذکر است که در حوزه تعلیم و تربیت بیشتر نیازهای آموزشی مد نظر است تا سایر دسته بندی از نیازها که رفع آنها خارج از حوزه اختیار و قدرت تعلیم و تربیت می‌باشد.
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از نیازهای آموزشی نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 30 گویه ای پرسشنامة نیازهای آموزشی میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
نيازهاي دانشي 1-10
نيازهاي مهارتي 11-20
نيازهاي نگرشي 21-30

پرسشنامه استاندارد نیازهای آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *