پرسشنامه استاندارد رقابت پذیری کالا

پرسشنامه استاندارد رقابت پذیری کالا

پرسشنامه استاندارد رقابت پذیری کالا توسط محقق در سال 1396 ساخته شده است و دارای 38 سوال در 5 بعد(منابع ورودی ، موقعیت در بازار ، توان خلاقیت و نوآوری، سرمایه سازمانی، هوشمندی رقابتی ) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 918/0 می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
مفهوم رقابت پذیری، توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است و به عقیده موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت ، رقابت‌پذیری ملی نشان می دهد که چگونه ملت‌ها از توانایی‌های خود برای رسیدن به رفاه اقتصادی استفاده می‌کنند.
مجتمع اقتصاد جهانی سطح رقابت‌پذیری کشورها را منعکس کننده توان آنها در تامین و افزایش رفاه برای اتباع خود می‌داند. گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد از سال 1979 به این سو به بررسی عوامل متعدد موثر بر توان کشورها در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلند مدت پرداخته است. طی این سالها، هدف این مجمع ارائه معیارهایی به مدیران بنگاه‌های اقتصادی و سیاست گذاران برای شناسایی موانع افزایش رقابت‌پذیری و تشویق سیاستمداران برای اتخاذ استراتژیهای لازم برای رفع این موانع بوده است.
از نظر مجمع جهانی اقتصاد قدرت رقابت‌پذیری عبارت است از مجموعهای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی که سطح بهرهوری را تعیین میکنند. سطح بهره‌وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه پایداری است که نظام اقتصادی یک کشور می‌تواند به آن دست یابد. به دیگر سخن، اقتصادهای رقابت پذیرتر میتوانند از درآمدهای بالاتری نیز برخوردار شوند.
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور رقابت پذیری نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 38گویه ای پرسشنامة رقابت پذیری میدهند.
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
منابع ورودی 1 تا 7
موقعیت در بازار 8 تا 14
توان خلاقیت و نوآوری 15 تا 22
سرمایه سازمانی 23 تا 30
هوشمندی رقابتی 31 تا 38

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *